Free Download zlygoblin.pl  APK

Free Download zlygoblin.pl APK

Description of zlygoblin.pl

Aplikacja dla portalu zlygoblin.pl
Dodawaj zdjęcia i filmy, odpisuj na prywatne wiadomości 🙂

Aplikacja mobilna dla portalu zlygoblin.pl daje ci następujące możliwości:
– możesz dodawać swoje zdjęcia
– możesz publikować swoje zdjęcia które zapisano wcześniej na zaś
– możesz odpisywać na prywatne wiadomości
– możesz nagrywać filmy i dodawać je odrazu na swoje konto (ta opcja dostępna jest tylko dla kobiet)

Jeśli masz problem z dodaniem zdjęcia lub filmu !!
pomoc znajdziesz w dziale https://zlygoblin.pl/faq/

Opisze dokładniej dostępne funkcje w naszej aplikacji:
– za pomocą aplikacji możemy dodawać swoje zdjęcia na nasz profil

– pierwsze 4 zdjęcia które dodamy są zawsze publiczne i widoczne dla wszystkich

– gdy mamy już minimum 4 zdjęcia na naszym profilu to wtedy w aplikacji pojawia się nowa funkcja i po zrobieniu kolejnego zdjęcia przed jego dodaniem możemy wybrać czy takie zdjęcie ma być publiczne czy prywatne.
(zdjęcia publiczne są widoczne dla wszystkich)
(zdjęcia prywatne są widoczne jedynie dla osób które je odblokują)

– gdy mamy już minimum 4 zdjęcia na naszym profilu to w aplikacji pojawia się tez kolejna nowa funkcja i gdy zrobimy jakieś zdjęcie nie musimy go odrazu publikować, a możemy je zapisać na zaś.
(zdjęcia zapisane na zaś są widoczne tylko dla nas do czasu gdy ich nie opublikujemy)

– przy pomocy aplikacji możemy publikować nasze zdjęcia które wcześniej zapisaliśmy na zaś
czyli np możemy porobić sobie na zaś dużo zdjęć i dodawać je stopniowo w późniejszych terminach,
możemy opublikować zdjęcie które zrobiliśmy np. tydzień temu, 2 tygodnie temu, miesiąc temu itp

– za pomocą aplikacji można odpisywać na prywatne wiadomości od osób z którymi nawiązaliśmy kontakt
za pomocą przeglądarkowej wersji portalu.

– gdy jesteśmy kobietą to za pomocą aplikacji możemy też nagrać film i dodać go bezpośrednio na swoje konto (filmy nagrywane telefonem maja duże rozmiary, wgranie filmu może trwać długo, najlepszym rozwiązaniem jest połączenie przez WI-FI i pozostawienie w tle włączonej aplikacji i poczekanie spokojnie aż cały film się załaduje)

UWAGA – Gdy na swoim profilu mamy minimum 4 zdjęcia to wtedy nie tylko przez aplikacje
ale i także przez portal (zakładka “moje konto”) możemy z dysku wgrywać swoje zdjęcia i filmy.

UWAGA – Ilość zdjęć i filmów jaką użytkownik może dodawać na swój profil w ciągu doby jest objęta limitem. Celem tych limitów jest to by użytkownicy dodawali wartościowe materiały a nie byle co 🙂

Odpowiedzi na najczęstsze wasze pytania są w dziale https://www.zlygoblin.pl/faq/
W wyjątkowych sytuacjach proszę korzystać z formularza kontaktowego https://www.zlygoblin.pl/kontakt/
The application for the portal zlygoblin.pl
Add photos and videos, write off the private messages 🙂

Mobile application for the portal zlygoblin.pl gives you the following options:
 – You can add your photos
 – You can publish your photos that were recorded earlier on the
 – You can write off private messages
 – You can record videos and add them immediately to your account (this option is only available for women)

If you have a problem with adding a photo or video !!
help you find the section https://zlygoblin.pl/faq/

Will describe in more detail the available functions in our application:
– Using the application can add your photos to our profile

– The first 4 images that we add are always public and visible to everyone

– When we have a minimum of 4 pictures on our profile then in the application there is a new feature, and after taking another picture before adding, we can choose whether or not such a picture is to be public or private.
  (Public images are visible for all)
  (Private photos are visible only for people who unlock them)

– When we have a minimum of 4 pictures on our profile in this application there is also another new feature, and when we do not have any photos we publish it immediately, and we can save on the.
  (Images stored on and are visible only to us by the time we do not publish)

– With the help of our application, we publish photos that have signed on the
  that is, for example, we can do some work yourself and a lot of pictures and add them gradually in later dates,
  We can post a picture which we did for example. a week ago, two weeks ago, a month ago, etc.

– Controls can be replying to private messages from people with whom we have established contact
  using a browser version of the portal.

– When you are a woman is using the application can also record a video and add it directly to your account (movies recorded phone with major sizes, upload a video can take a long time, the best solution is a combination of the WI-FI and remain in the background enabled application and wait quietly until the entire video to load)

NOTE – When your profile, we have a minimum of 4 images then not only by applications
but also through the portal (tab “my account”) we can drive to upload your photos and videos.

NOTE – The number of photos and videos that you can add to your profile within a day is covered by the limit. The purpose of these limits is that users added value materials rather than anything 🙂

Answers to your most common questions are in section https://www.zlygoblin.pl/faq/
In exceptional cases, please use the contact form https://www.zlygoblin.pl/kontakt/

App Information of zlygoblin.pl

App Name zlygoblin.pl
Package Name pl.project.premium
Version
Rating ( 7 )
Size
Requirement 4.0 and up
Updated
Installs 100+
Category Apps, Social
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *