Free Download Slovak energy annual 2015  APK

Free Download Slovak energy annual 2015 APK

Description of Slovak energy annual 2015

Ročenka EE plní informačnú, faktografickú a tiež reprezentatívnu úlohu. Mapuje aktuálnu situáciu v oblasti elektrotechniky a energetiky.
Obsahová štruktúra venuje pozornosť výrobe, prenosu a distribúcii elektrickej energie, plynárenstvu, obchodu s elektrinou a plynom. Nechýbajú kapitoly ako tepelná energetika, obnoviteľné zdroje energie, energetické zhodnocovanie odpadov. Kvapalné palivá, ropný priemysel, ťažobný priemysel, informačné technológie. Nechýba v nej energetická bezpečnosť,  legislatívny rámec, prehľad o výročiach spoločností, významných udalostiach a tiež  kapitola Kto je kto. Súčasťou sú štatistiky, mapy. Ročenka je pripravovaná s MHSR, sekciou energetiky, jednotlivými odbornými zväzmi, ako ZZES, ZEP, SPNZ, SZVT, SAPPO, SZTP.
Je k dispozícii odbornej verejnosti na MHSR, v jednotlivých zväzoch, asociáciách a združeniach. Je súčasťou materiálov na dôležitých konferenciách, exhibíciách, odborných podujatiach nielen domácich, ale aj zahraničných vrátane Svetového energetického kongresu, ktorý sa koná každé tri roky. Najbližší, 23. WEC bude 09. – 13. 10. 2016 v Istanbule.
Yearbook EE to meet the information, fact and also a representative role. Mapping the current situation in the field of electrical engineering and energy.
The content structure pays attention to production, transmission and distribution of electricity, gas, trade in electricity and gas. There are chapters as thermal energy, renewable energy, energy recovery. Liquid fuels, petroleum industry, mining, information technology. There is also energy security in it, a legislative framework, an overview of the anniversaries of companies, major events and also Chapter Who’s Who. There are statistics, maps. The Yearbook is prepared to MHSR, Section of Energy, various professional associations, such ZZES, ZEP, SPNZ, SZVT, Sappi SZTP.
It is available to professional public MHSR in various unions, associations and societies. It is part of the materials on important conferences, exhibitions, special events, both domestic and foreign, including the World Energy Congress, which is held every three years. Nearest 23 WEC will be 09th-13th 10th 2016 in Istanbul.

App Information of Slovak energy annual 2015

App Name Slovak energy annual 2015
Package Name sk.republic.slovakenergy
Version
Rating
Size 180.7 MB
Requirement Android 3.0+
Updated
Installs 5+
Category Apps, Business
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *