Free Download Kinh thánh bằng hình  APK

Free Download Kinh thánh bằng hình APK

Description of Kinh thánh bằng hình

Kinh Thánh Bằng Hình tóm tắt kinh thánh từ cựu ước đến tân ước, cho bạn trẻ một cái nhìn trọn vẹn về lịch sử cứu độ của Chúa

Trang Kinh Thánh Bằng Hình cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản về Giáo lý Công giáo được trình bày qua hình ảnh được sưu tầm và biên soạn lại, với phần hình ảnh ở trên và kinh thánh ở dưới cho các bạn dễ tra cứu và tìm hiều

Ý định này được thực hiện qua công cuộc sáng tạo, nhưng vì loài người khước từ, mở đường cho sự dữ xâm nhập vào thế gian, gây nên đau khổ và sự chết. Thiên Chúa vẫn tiếp tục ý định yêu thương, nên đã sai Con Một xuống thế làm người để cứu chuộc loài người. Ý định cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua một chương trình, diễn ra ngay trong lịch sử loài người : lịch sử dân Israel.
Lịch sử cứu độ là lịch sử những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện từ sáng thế cho tới tận thế, qua những biến cố, lời nói, việc làm, để ban ơn cứu độ cho loài người.
Hay nói cách khác lịch sử cứu độ chính là :
– Cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Thiên Chúa và loài người,
– bắt đầu từ việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn vật,
– trải qua các bước thăng trầm trong thời gian ,
– nhưng luôn qui hướng về Chúa Kitô là trung tâm của lịch sử ,
– và chỉ hoàn tất khi Chúa Kitô lại đến (ngày quang lâm tái giáng, ngày tận thế).
Bible In Pictures summary Bible from the Old Testament to the New Testament, for the young people a complete view of the history of God’s salvation

Home Bible In Pictures gives you a basic knowledge of Catholic doctrine is presented through photographs were collected and compiled, with the pictures above and below for the Bible you easily searchable and find out

This plan is implemented through the work of creation, but because humans rejected, paving the way for the intrusion of evil into the world, causing suffering and death. God continued loving intention, so he sent his only Son was made man to redeem mankind. The intention of God’s salvation is done via a program, takes place in human history: the history of Israel.
History is the history of salvation that God feats performed from Genesis to Apocalypse, through events, words, work, for salvation to mankind.
In other words is the history of salvation:
– The encounter and dialogue between God and mankind,
– Beginning God created the heavens and the earth all things,
– Going through the ups and downs of the time,
– But always oriented toward Christ as the center of history,
– And only done when Christ came (parousia re-precipitation, doomsday).

App Information of Kinh thánh bằng hình

App Name Kinh thánh bằng hình
Package Name wps.edu.vn.Wp2Android
Version
Rating ( 6 )
Size 4.6 MB
Requirement Android 4.0+
Updated
Installs 100+
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *