Download Timekeeper – tidrapportering  APK

Download Timekeeper – tidrapportering APK

Description of Timekeeper - tidrapportering

Den enkla lösningen för att tidredovisa och hålla ordning på timmar och artiklar i era projekt. Tidrapportera med Timekeeper så har ni även underlag för närvaro, frånvaro, flex, övertid, utlägg, mil och traktamenten.

Grundläggande funktioner
– Registrera arbetstid, artiklar, utlägg och avvikelser, per projekt eller internt.
– Stämpla in/ut eller rapportera manuellt efter dag, vecka eller månad.
– Stöd för att skicka in vecka för attest
– Stöd för automatiska OB-tillägg (regler ställs in från webbversionen)
– Stöd för flexberäkning och diff mot schematid
– Summering över allt du registrerat per månad, vecka och dag.
– Skapa nya projekt och kunder
– Se hur mycket tid som registrerats totalt på varje projekt
– Läs in inköpt material från orderbekräftelser på varje projekt via EDI-import från Ahlsell, Selga, Storel och Solar. Funktionen aktiveras första gången från webbversionen.
– Redigera/ta bort inköpta artiklar efter förbrukning
– Stöd för inloggning som underentreprenör om personalliggare för byggarbetsplats används

Du ser snabbt vad som ska faktureras och vad som är lön, från det webbaserade programmet.
– Lön- och fakturaunderlag kan exporteras.
– Kopplingar mot bl.a Visma Tid, Visma Lön och Fortnox.

Perfekt för hantverkare, byggföretag, konsulter och övriga tjänsteföretag.

Appen är gratis men kräver ett registrerat konto på timekeeper.se, där kopplingar, exportfunktioner, projekt, statistik, kunder, användare och övriga inställningar hanteras.

Inloggning som underentreprenör i personalliggare kräver inget företagskonto och är gratis.

Hör av er till oss om ni har funderingar!
www.timekeeper.se
The simple solution to tidredovisa and keep track of the hours and the items in your projects. Report time with Timekeeper so you have also the basis for the presence, absence, flex, overtime expenses, mil and allowances.

Basic functions
– Create working, articles, expenses and deviations, by project or internally.
– Punch in / out or report manually after day, week or month.
– Support for submitting week for certification
– Support for automatic OB extension (rules are set from the web version)
– Support for flexible computing and diff to schedule time
– Summary of everything you registered per month, week and day.
– Create new projects and customers
– See how much time recorded total on each project
– Read the purchased material from order confirmations of each project via EDI imports from Ahlsell, Selga, Storel and Solar. The function is activated the first time from the web version.
– Edit / delete items purchased for consumption
– Support for logging on as a subcontractor on a staff ledge for construction site use

You’ll quickly see what is to be billed and what is the salary of the web-based program.
– Salary and invoice data can be exported.
– Links to, among others, Visma Time, Visma Salary and Fortnox.

Perfect for craftsmen, construction companies, consultants and other service companies.

The app is free but requires a registered account timekeeper.se, where connections, export functions, projects, statistics, customers, users, and other settings are managed.

Login as a subcontractor in a staff ledge requires no business account and is free of charge.

Please contact us if you have questions!
www.timekeeper.se

– Stöd för att kopiera allt registrerat under en dag i tidrapporten och klistra in på ny dag.
– Smygpremiär för en helt ny feature, todolistor i projekt. Skapa uppgifter och tilldela inom projektteamet, avrapportera, bifoga bilder, kartpositioner och mycket mer. Kontakta oss gärna för mer info!

App Information of Timekeeper - tidrapportering

App Name Timekeeper - tidrapportering
Package Name se.timekeeper.app
Version
Rating ( 5 )
Size 3.1 MB
Requirement Android 4.0+
Updated
Installs 1,000+
Category Apps, Productivity
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *