Download Štatistiky Tiposu sk4.091 APK

Download Štatistiky Tiposu sk4.091 APK

Description of Štatistiky Tiposu

Táto aplikácia slúži na kontrolu či vami tipovaný tiket v hrách LOTO, LOTO 5 z 35, EUROMILIÓNY a EUROJACKPOT.
Hľadá úplnú aj čiastočnú zhodu, spolu s dôkazom kedy boli dané zhody vylosované.

Ďalej aplikácia obsahuje štatistiky ktoré zobrazia najmenej ťahané čísla v hre, rovnako aj najdlhšie neťahané čísla. Je možné napísať si vlastný vzorec na štatistický odhad a nechať si ho odskúšať spätne na archíve v ktorom sa vzorec bude aplikovať podľa histórie (vzorec pre sté zlosovanie pracuje len s predošlými ťahmi)

V celosvetovom tipovaní tiketov sa stalo len jeden jediný krát, že padla tá istá kombinácia čísel znovu.
Vo všetkých hrách je veľká databáza už vylosovaných čísel.

Ak ste chceli tipnuť na tip ktorý už bol dávnejšie vylosovaný, tak štatisticky vám to vie ušetriť peniaze, je len na vás či to skúsite alebo nie.
This application is used to check if you guessed ticket in games Loto LOTO 5 of 35 EUROMILLIONS and Eurojackpot.
He is looking for full and partial compliance, together with proof of conformity when they were given a draw.

Further, the application contains statistics show that at least drawn numbers in a game, as well as the longest-drawn numbers. It is possible to write your own formula for statistical estimation and having it tested back at the archives in which the formula will be applied according to history (for the hundredth toss formula works only with previous strokes)
 
The global betting tickets has become just one single time, that fell by the same combination of numbers again.
In all games is a big database already winning numbers.

If you like to guess the tip has already been long since has been drawn, so statistically you can save money it is up to you whether you try or not.
Nová grafika
Oprava funkcií
Zvýšená stabilita
Pridané nové funkcie
Pripravované ďalšie množstvo nových funkcií
Opravy chýb
Zmena názvu

App Information of Štatistiky Tiposu

App Name Štatistiky Tiposu
Package Name sk.tipos.paradox02.citaj
Version sk4.091
Rating ( 20 )
Size 20.1 MB
Requirement Android 4.3+
Updated 2018-07-30
Installs 1,000+
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *