Download 10 Minut dla Zdrowia  APK

Download 10 Minut dla Zdrowia APK

Description of 10 Minut dla Zdrowia

Narzędzia stworzone w celu umacniania potencjału zdrowotnego dzieci i młodzieży w wieku 6–15 lat poprzez:
– zwiększenie poziomu aktywności fizycznej,
– utrwalanie przekonania o osobistej odpowiedzialności za zdrowie,
– kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności fizycznej i dbałości o ciało.

Narzędzia „10 Minut dla Zdrowia” zawierają przygotowane przez specjalistów zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych umożliwiających realizację tzw. „treningu zdrowotnego” przez dzieci i młodzież.

W celu dostosowania do zróżnicowanych potrzeb i możliwości osoby ćwiczącej, zestawy ćwiczeń różnią się stopniem trudności i intensywnością obciążenia.

W zestawach w sposób szczególny uwzględniono ćwiczenia o charakterze tlenowym (średnia i umiarkowana intensywność), które mają największe znaczenie dla budowania potencjału zdrowotnego rozwijającego się organizmu.

Zestawy ćwiczeń zostały przygotowane tak, by realizacja „treningu zdrowotnego” możliwa była w warunkach domowych, na małej przestrzeni i bez użycia przyborów. Takie rozwiązanie umożliwia codzienne podejmowanie aktywności fizycznej (np. przed wieczorną kąpielą lub w przerwie w odrabianiu lekcji)

Ćwiczenia przeznaczone są dla osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego (szczególnie dla osób o niskiej sprawności fizycznej, które nie uczestniczą w pozalekcyjnych formach aktywności fizycznej).

Narzędzia pełnią rolę asystenta ćwiczeń. Poprzez komunikaty głosowe i wideo, ćwiczący przeprowadzany jest przez „trening zdrowotny”. W trakcie ćwiczenia widoczny jest instruktaż pokazujący prawidłowe wykonywanie ćwiczenia i odpowiednie tempo, a także wyświetlany jest czas do zakończenia ćwiczenia i całości „treningu zdrowotnego”.

Narzędzia umożliwiają przegląd historii wykonanych ćwiczeń z uwzględnieniem zestawu oraz czasu poświęconego na „trening zdrowotny”.
Tools designed to strengthen the health potential of children and adolescents aged 6-15 years by:
– Increase the level of physical activity,
– Strengthening the belief of personal responsibility for health,
– Shaping a positive attitude towards physical activity and care of the body.

Tools “10 Minutes for Health” prepared by experts include sets of exercises to implement the so-called general development. “Health training” by children and adolescents.

In order to adapt to the different needs and abilities exerciser, exercise sets vary in degree of difficulty and intensity of the load.

In sets in particular take into account the exercise of an oxygen (average and moderate intensity), which are most important for the capacity building of the health of the developing organism.

Sets of exercises have been prepared so that the implementation of the “health training” was possible in the home, in a small space and without the use of utensils. This solution allows daily physical activity (eg. Before the evening bath or during a break in the homework)

Exercises are designed for people who do not have medical contraindications to participate in physical education classes (especially for people with low physical fitness, which do not participate in extracurricular physical activity).

Tools serve as assistant exercises. Through voice and video, the practitioner is carried out by “health training.” In the course of your training is instruction showing proper execution of exercises and the appropriate pace and also displays the time to complete the exercise and the whole “health training.”

These tools enable the review of the history of exercises done with regard to the set and the time spent on “health training.”

App Information of 10 Minut dla Zdrowia

App Name 10 Minut dla Zdrowia
Package Name pl.ehsol.tenminutes
Version
Rating ( 4 )
Size
Requirement 4.1 and up
Updated
Installs 50+
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *